تماس با ما

[ایمیل محافظت شده]
+ 001 0231 123 32

دنبال کردن

اطلاعات

تمام محتوای آزمایشی فقط برای اهداف نمونه است و برای نشان دادن یک سایت زنده در نظر گرفته شده است. لطفاً از RocketLauncher برای نصب نسخه ای معادل نسخه ی نمایشی استفاده کنید، همه تصاویر با تصاویر نمونه جایگزین می شوند.

وزارت آموزش و پرورش و تیم رهبری کالج از نزدیک در حال کار هستند تا اطمینان حاصل کنند که دانش آموزان دارای معلولیت یا نیازهای اضافی به طور مناسب حمایت می شوند.

تمرکز ما با اطمینان از در دسترس بودن کادر آموزشی و متخصص مناسب برای دانش‌آموزان آغاز می‌شود، و ما با تعدادی از شرکای آموزشی همکاری نزدیکی خواهیم داشت تا فرهنگ شمول را تعبیه کنیم و اطمینان حاصل کنیم که همه دانش‌آموزان از حمایت مورد نیاز برخوردار هستند.

این شرکا عبارتند از Verney Road، GoTAFE و Berry St.